برچسب: منظومه گفتمانی

آتش به اختیار نباید زیست تشکیلاتی را هدف بگیرد

آتش به اختیار نباید زیست تشکیلاتی را هدف بگیرد

اول: وقتی آتش به اختیار را کسی صادر می کند به نیرو های تحت فرمان خود آزادی عمل ویژه ای داده است، اما این به معنای آزادی عمل بی قید شرط نیست بلکه آزادی عمل در منظومه ی گفتمانی صادر کنند فرمان است، فلذا باید توجه داشت که اگر نیرو های تحت فرمان به منظومه […]