سازش با مستکبر، استحاله ی منافع مادی و معنوی

سازش با مستکبر، استحاله ی منافع مادی و معنوی فارغ از تمام گرایشات سیاسی، مذهبی و غیره… در یک تقسیم بندی کلی میدان جنگ و نبرد به دو طرف حق و باطل و یا به عبارتی دیگر خیر و شر تقسیم می شود.
سوال: جنگ و نبرد چیست؟
آیا کسی می تواند ادعا کند که خیر و شر، حق و باطل و یا کفر و اسلام به سر منزل آشتی و همزیستی رسیده اند؟
اما پاسخ سوال اول؛ در یک تعریف عامیانه و کلی جنگ و نبرد یعنی نزاع دو طرف بر سر منافع، بله منافع!!!
حال این دو طرف نزاع می توانند دو موجود تک سلولی باشند که بر سر بقا وارد جنگ و نبرد با یکدیگر می شوند یا دو ماده و انرژی که وقتی به میدان هم در می آیند با فعل و انفعالات خود سعی در غلبه بر حریف و ابقای وجود خود می کنند، مانند آب و آتش و دیگر مواد و انرژی ها …

نکته: گاهی منافع طرفین با یکدیگر متناقض بوده یعنی نفع یک طرف در نقض نفع طرف مقابل است، مانند اینکه نفع من در مراقبت و استفاده از مال خودم است و نفع دیگری در تصرف و استفاده از مال من , و اینجا است که کار به نزاع کشیده و …
نکته: منافع به حسب افراد و طرفین می تواند متفاوت باشد مثلا منافع یک فرد مسلمان و آزاده در قسط و عدالت تحقق می یابد اما منافع یک فرد کافر و مستکبر مستلزم ظلم و جور استبداد است.

حتی اگر ما در یک اتاق در بسته، تنها باشیم و کسی غیر از ما در آنجا حضور نداشته باشد، اگر خوب گوش فرا دهیم چکاچک شمشیر های قوای عالی و دانی دورنی که سخت بر یکدیگر می تازند را خواهیم شنید. آری نبرد سختی در درون ما برپا است یک طرف هوای نفس و وسوسه های شیطانی، طرف دیگر عقل و فطرت خدا جوی ما مشغول پیکارند.
تمام جنگ و نبرد های دنیای بیرون انعکاس جنگ و نبرد درونی بانیان آن ها است، بردگان هوای نفس و شیطان در جنگ های بیرونی نمی توانند در جبهه و سپاه حق و حقیقت قرار بگیرند و همینطور کسانی که بر هوای نفس و شیطان درون خود غلبه کرده و با او به ستیز برخواسته اند قطعا در جهان بیرونی و صحنه ی نبرد در جبهه و سپاه خیر و حقیقت شمشیر می زنند.
نکته: اشرار و بی غیرت های دنیای ما مغلوب و مفلوک جنگ درونی خود و بردگان هوای نفس و شیطان هستند، فلذا ممکن نیست در نبرد بیرونی یا همان جهاد اصغر در جبهه و سپاه حق قرار بگیرند.
هر گاه خیر و شر و یا حق و باطل را هم آغوش دیدید، بدانید که یکی از طرفین از ماهیت ذاتی خود دست برداشته و تغییر کرده است، اگر در شر بودن باطل یقین کردید بدانید که خیری که هم آغوش اوست حق نیست و باطل اندر باطل است، سپاه خیر و حق زمانی دست از نبرد بر می دارد که یا طرف باطل هدایت شده و به حق و حقیقت بپیوندد و یا نابود شود.

Comments

  1. سازش چیه داداش بعضی ها تو همین ایران خدم و حشم دارند و پادشاهی می کنند کجا داری دنبال مستکبر می کردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.